jari

Radio Programme 19 - 30 to 03/08/12
Programa de Rádio 69 - 03 a 15/12/2013
Radio Programme 22 - 20 to 24/08/12
Programa de Rádio 54 -17 a 28/06/2013
Radio Programme 30 - 08 to 12/10/12
Programa de Rádio 57 - 1 a 9/08/2013
Programa de Rádio 81 - 21/05/2014 a 30/05/2014
Radio Programme 07- 07 to 11/05/12